Programy UE

Programy UE

Program „ Inteligentny Rozwój ” 2014-2020

Cel tematyczny 1.

(10,444 mld euro)

 

1.1. udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji…

1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji…

 

Program „ Inteligentny Rozwój ”

Cel tematyczny 3.

(5,327 mld euro)

 

3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości*
3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji*
3.4. wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji*
 
 

Beneficjenci Programu  „ Inteligentny Rozwój ”

 • jednostki naukowe
 • instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe,
 • podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).
 •  przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP)

 

Przykładowe Działania w Programie  „ Inteligentny Rozwój ”

 • Konsolidacja potencjału naukowego
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej
 • Wsparcie międzynarodowych agend badawczych
 • Finansowanie badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki
 • Rozwój kadry sektora B+R

 

Inne Programy Unijne Wpierające rozwój badań

 • Horyzonty 2020 – 77 mld euro
 • INNOTECH
 • SPIN-TECH
 • PATENT+

oraz programy wsparcia tworzenia innowacji oraz komercjalizacji innowacji