Zaproszenie do Konsorcjum

Centrum Innowacji w Medycynie w trybie pilnym poszukuje Instytutu Naukowego (Konsorcjanta Naukowego) w celu zawarcia umowy o współpracy, na podstawie której zawiązane zostanie konsorcjum  naukowe w celu przygotowania i złożenia wniosków o uzyskanie dofinansowania, a następnie realizacji projektów badawczo – rozwojowych.

 

Zespół  Centrum Innowacji w Medycynie posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych z budżetu UE w formie dotacji celowych, jak i ze środków publicznych, w szczególności w projektach wysoko innowacyjnych, w tym Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

 

Podpisana Umowa będzie zawierać:

1)   cel zawiązania konsorcjum,

2)   okres obowiązywania umowy konsorcjum,

3)   wskazanie jednostki reprezentującej konsorcjum – Lidera

4)   wskazanie zakresu upoważnież dla Lidera,

5)   sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją zadania badawczego, podział prac między członków konsorcjum, stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności za realizację Zadania Badawczego,

6)   obowiązki członków konsorcjum

7)   sposób wykorzystania i podział praw własności przemysłowej wytworzonej w wyniku realizacji Zadania Badawczego,

8)   ewentualne zobowiązanie członków konsorcjum do zaangażowania własnych środków finansowych (poza środkami wymaganymi na podstawie przepisów o pomocy publicznej) w realizację zadania badawczego lub wdrożenie jego rezultatów.

 

Wszelkie podmioty zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres info@cim.edu.pl